Vei gjennom åker Ørland

Innskytervalg

Du som er innskyter/ kunde i banken kan være med å påvirke!

Fra 7. - 11. februar 2022 er det valg av og blant innskyterne til bankens generalforsamling. Gunn Eva Haug (bildet) er innskytervalgt medlem og leder i generalforsamlingen.

Du kan stemme i bankens lokaler eller digitalt - se hvordan her:

Stem digitalt

 

Det skal i år velges ett nytt medlem. Dette er kandidatene:

1: Joakim Selfors, 27 år, bosatt Brekstad, jobber i Forsvaret

2: Petter Kjøsnes, 37 år, bosatt Bjugn, jobber i Forsvaret

3: Morten Aae, 55 år, bosatt Brekstad, bred jobberfaring

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer, hvorav 8 velges av og blant sparebankens innskytere.  De valgte medlemmene i generalforsamlingen skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon. For å ivareta kjønnsfordeling er det i år 3 menn som er foreslått som kandidater.

Mer informasjon og oversikt over bankens generalforsamling og styre ser du her: Styrende organer

Hvem kan stemme? Myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500

 

Leder i Generalforsamling Gunn Eva Haug

Gunn Eva Haug er leder i bankens generalforsamling. Hun er innskytervalgt representant.

 

KUNNGJØRING:

INNSKYTERVALG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Ørland Sparebank skal avholde innskytervalg over 5 dager:

Mandag 7. – fredag 11. februar 2022

Stemmested: Bankens lokaler *

Mandag-fredag kl. 09.00 – 15.30

Generalforsamlingen består av 8 innskytervalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av og blant de ansatte i Ørland Sparebank. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Det skal for kommende periode velges 1 fast medlem av og blant innskyterne..

Disse er stemmeberettiget: Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Forslag på kandidater: Stemmeberettigete innskytere kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Ørland Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 24. januar 2022, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse. På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.

Gjennomføring valg: Valg et foregår 07. – 11.02.22. Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler* og på bankens hjemmeside fra og med 31. januar 2022. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse, da kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes* eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag. Det er også mulig å stemme digitalt via bankens hjemmeside.

*Av hensyn til smittevernstiltak korona kan det bli endringer, dette vil evt. bli gjort kjent på vår hjemmeside www.orland-sparebank.no, samt Facebook og Instagram.

Gjennom innskytervalgdagene gis bankens innskytere medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

ØRLAND SPAREBANK v/Valgkomitéen

Pb 40, 7129 Brekstad – post@orland-sparebank.no