Hvem skal bestemme i banken?

Innskytervalg til generalforsamling

Ørland Sparebank skal avholde innskytervalg over 5 dager:

Mandag 20. – fredag 24. februar 2023
Stemmested: Bankens lokaler
Mandag-fredag kl. 09.00 – 15.30

Generalforsamlingen består av 8 innskytervalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av og blant de ansatte i Ørland Sparebank. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Det skal for kommende periode velges 2 faste medlemmer av og blant innskyterne.

Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Forslag på kandidater:

Stemmeberettigete innskytere kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Ørland Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 6. februar 2023, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse. På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.

Gjennomføring valg:

Valg et foregår 20. – 24.02.23. Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside fra og med 13.02.2023. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse, da kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag. Det er også mulig å stemme digitalt via bankens hjemmeside.


Gjennom innskytervalgdagene gis bankens innskytere medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

ØRLAND SPAREBANK v/Valgkomitéen
Pb 40, 7129 Brekstad – post@orland-sparebank.no